Image de présentation du bien n° 234817

A propos de ce bien

Référence: 234817


GEMEENTE KORTENBERG (ERPS-KWERPS) – TWEEDE AFDELING
KAVEL 3 :
Een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing, gelegen te Kortenberg, Mechelsesteenweg, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 0393CP0000, met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van zeven are veertien centiare (7a14ca), en volgens verkavelingsplan van zeven are veertien centiare (7a14ca), zoals afgebeeld onder lot 3 op het hieraan gehecht verkavelingsplan, en met een gereserveerde kadastrale perceelsidentificatie 24025 A 393 L P0000;
(n.g.k.i. nog te bepalen)

Zitdag op vrijdag 23 december 2022 om 14u00, in de 'family room' (= zaal achteraan) van het Notarishuis te 1000 Brussel, Bergstraat 30-32 (enige zitdag).

De instelprijs bedraagt:
-voor wat betreft kavel 3: honderdzesentachtigduizend vierhonderd euro (€ 186.400,00);
met minimum eerste opbod van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €).
Massavorming is mogelijk. In geval van massavorming wordt het totaal van de bekomen prijs voor de voorlopig toegewezen loten en de basisprijs van de niet toegewezen loten verhoogd met tien procent (10%).

Indien u koopt in naam van een vennootschap dient u te beschikken over de nodige documenten waaruit blijkt dat u de vennootschap rechtmatig mag vertegenwoordigen. Op de zitdag dient u deze documenten bij u te hebben.

Personen gehuwd onder een gemeenschapsstelsel kunnen niet kopen in afwezigheid van hun echtgeno(o)t(e).

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale714m2

Informations financières

  • Revenu cadastral à définir

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisation ou permis de lotir
  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansOvereenkomstig het gewestplan, goedgekeurd op 07/04/1977, is het goed gelegen in woongebied.
  • Inondabilité de la zonePas d’application

Données relatives à la protection du patrimoine

  • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiNon

Documents et pièces jointes

Vente publique

Mise à prix

186 400 €

Séance unique

Date: 23/12/2022

Heure: 14:00

Adresse: De openbare verkoop zal plaatsvinden in de 'family room' (= zaal achteraan) van het Notarishuis. Rue de la Montagne 30-32, 1000 Bruxelles

Lot: lot 3

Cette vente publique ne comporte qu'une séance unique

Vendu par l'étude Julien Vandenbulcke, Notaire

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Etudes supplémentaires

Julien Vandenbulcke, Notaire

Informations de visite

Geen bezoekdagen. Het goed is vrij te bezichtigen.