Image de présentation du bien n° 206915

A propos de ce bien

Référence: 206915


Sectie B met nr 185K P0000. Bjr 1953. Opp 3a 19ca. WgLK-Gvv-Gvg-Gmo-Gvkr. VOORW. GELDIGHEID BOD: INDIENEN VISIENOTA AANGAANDE HERBESTEMMING KAPEL
De koper wordt gewezen dat zijn bod pas geldig is indien dit vergezeld is van een visienota aangaande de herbestemming v/d kapel. Voormelde visienota dient uiterlijk op din. 14/12/2021 om middernacht per e-mail te worden ingediend op volgend e-mailadres: info@notarisvnc.be De koper wordt erop gewezen dat een bod dat niet vergezeld is van een visienota, die vóór de voormelde termijn via voormeld e-mailadres wordt ingediend, door ondergetekende notaris zal worden geweigerd. De koper wordt geïnformeerd dat het doel van voormelde visienota erin bestaat om de ingediende projecten voor te leggen aan Mgr Patrick HOOGMARTENS, Bisschop van Hasselt, zodat deze kan beoordelen of een toekomstig gebruik in overeenstemming is met de waardigheid v/h gebouw en hij dus akkoord zal kunnen gaan met de voorgestelde nieuwe bestemming(en). VOORWAARDE v/h verkrijgen van een GOEDKEURING v/d VISIENOTA DOOR DE BISSCHOP VAN HASSELT
Elke kandidaat-koper moet een visienota opmaken waarin duidelijk omschr. staat wat de herbestemming v/h voorschreven onroerend goed zal zijn. De bedoeling is dat het karakter v/h huidig geb. zoveel als mogelijk bewaard blijft, dat er rekening gehouden wordt met de buurtbewoners en dat het de buurtgemeenschap ten goede zal komen. De koper erkent te weten dat een door de verkoper weerhouden (hoogste) bod, dat geldig werd uitgebracht, enkel aanvaard kan worden na goedkeuring v/d bij het bod gevoegde visienota, door Mgr Patrick HOOGMARTENS, Bisschop van Hasselt, en dit uiterlijk op 21/12/2021. Indien de voormelde visienota niet wordt goedgekeurd door Monseigneur Patrick HOOGMARTENS, Bisschop van Hasselt, dan zal het daarbij horende bod door ondergetekende notaris worden geweigerd. De koper erkent te weten dat het oordeel van Monseigneur Patrick HOOGMARTENS, Bisschop van Hasselt, ter zaken bindend is en verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
BIJZONDERE VOORWAARDEN, OPGELEGD DOOR HET BISDOM TE HASSELT. De verkoop geschiedt verder tegen de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
- Vermits het gebouw in de beleving v/d omgeving toch een in oorsprong katholiek gebouw is en daartoe van in het begin bestemd, kan een nieuwe bestemming niet in tegenspraak zijn met deze oorspronkelijke betekenis, waarnaar het gebouw ook in zijn materialiteit blijft verwijzen. Daarom de volgende bepalingen: - Het gebouw is geen ruimte voor eredienst meer, het is geen kapel meer en er kunnen dus geen vormen van gebed, bezinning, liturgie en sacramentele vieringen, zijnde eucharistievieringen, gebedsdiensten, huwelijken, doopsels, uitvaarten, communies en vormsels plaatsvinden, noch van katholieke noch van andere geloofsgemeenschappen. - Spirituele ceremonies, of quasi-religieuze ceremonies zoals niet-kerkelijke huwelijksceremonies, niet-kerkelijke uitvaarten of niet-kerkelijke doopsels, alsook burgerlijke huwelijkssluitingen of burgerlijke uitvaarten zullen er niet plaatsvinden. - Het gebouw wordt niet ter beschikking gesteld voor activiteiten onder begeleiding van rituelenbureaus; het gebouw wordt niet gepromoot voor begeleide activiteiten rond spiritualiteit, noch voor begeleide activiteiten rond levensbegin en/of levenseinde. - Het toelaten van activiteiten die gestelde beperkingen overschrijden, wordt beschouwd als een wijziging van bestemming, die ter goedkeuring aan de bisschop dient voorgelegd te worden." De kandidaat-koper en zijn rechtsopvolgers, ten welke titel ook, verbindt zich ertoe om de vooropgestelde bestemming gedurende een periode van minstens 10 jaar, te rekenen vanaf de authentieke akte van toewijs, te handhaven, bij gebreke waarvan de ontbinding van de verkoop kan worden gevorderd wegens ernstige contractuele wanprestatie (art 1184 BW). De koper verbindt er zich toe om de voormelde bijzondere voorwaarden eveneens op te leggen aan zijn erfgenamen, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Construction1953
  • Type de bienAutre
  • Revenu cadastral433 €

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale319m2

Informations urbanistiques

  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansWoongebied met landelijk karakter
  • Inondabilité de la zonePas d’application

Vente online

Faire offre à partir de

90 000 €

Informations de vente

Logo du partenaire Biddit

Date de début: 06/12/2021 15:00

Date de fin: 14/12/2021 15:00

Pas d'enchère: 1 000 €

Voir la fiche sur Biddit.be

Vendu par l'étude COEMANS EN COLAERS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Informations de visite

zaterdagen, 27/11/2021, 04/12/2021 en 11/12/2021, telkens van 10u-11u.

Visite virtuelle

Découvrez le bien en visite virtuelle !

Visiter maintenant