Presentatiebeeld van het pand n° 236257

In verband met dit goed

Referentie: 236257


Rustig gelegen grond gelegen in woonzone te Oudsbergen. De grond heeft een totale opp. van 6a84ca.
- Verdeling van nummer
Overeenkomstig artikel 5.2.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van het Decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van ruimtelijke ordening werd gemeente Opglabbeek (Oudsbergen) bij aangetekende brief van 22.08.2022 in kennis gesteld van plan van afpaling, van de aard van de akte en van de bestemming van perceel en aanpalende perceel.
Het college heeft bij brief van Opglabbeek hierop geantwoord op 05.09.2022 als volgt:
“Verdeling overeenkomstig artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening"
Ligging: 6A 1 S2M2
Het perceel is volgens het gewestplan Hasselt-Genk gelegen in woongebied met landelijk karakter.
Het perceel is niet zijn gelegen in een RUP, BPA of verkaveling.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen bij de verdeling van het bovenvermelde onroerende goed, zoals voorgesteld op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Hendrik Appeltans op datum van 12.052022. De percelen zijn reeds gevormd.
De bestemming van het perceel dient behouden te blijven.
Dit bericht biedt geen zekerheid dat er op dit goed gebouwd kan worden.
Dit schrijven biedt eveneens geen zekerheid dat er op het perceel enige vaste of verplaatsbare inrichting, die voor bewoning kan worden gebruikt, opgesteld kan worden.”
Er werd voor de verdeling geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er is zodoende geen zekerheid wat betreft mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Kosten en eventueel te dragen lasten door de kopers:
1. Boscompensatie
Op het lot zijn er bomen en struiken. Dit wordt door het Agentschap Natuur en Bos beschouwd als een "bos" waardoor er boscompensatie moet betaald worden.
Dit bedrag is € 3,70/m2., te vermeerderen met compensatiefactor 1,5. Het totale bedrag per m2 wordt dus € 5,55.
Concreet: € 3.801,75.
Opmerking: boscompensatie moet in elk geval betaald worden (ook bij herverkaveling van de loten).
2. Fluvius
Als de verdeling blijft zoals ze nu is, is er geen vergoeding verschuldigd voor de nutsvoorzieningen.
Bij herverkaveling zal er ongeveer € 1.000,00 per lot aangerekend worden voor nutsvoorzieningen.
3. Watergroep
Als de verdeling blijft zoals ze nu is, is er geen vergoeding verschuldigd voor waterleiding.
Bij herverkaveling zal er ongeveer €1.300,00 per lot aangerekend worden voor waterleiding.
4. Verkaveling
Volgens het gewestplan ligt perceel in woongebied met landelijk karakter.
Perceel is niet gelegen in verkaveling (verkaveling is vervallen).
Het is geen vereiste om te verkavelen aangezien percelen reeds gevormd zijn op het kadaster. Percelen kunnen dus zo verkocht worden volgens opmetingsplan.
Onderstaande beperkingen volgens algemene visie van de gemeente:
• Bouwlijn is gelegen op 6m achter rooilijn.
• Afstand tot vrije zijdelingse perceelsgrenzen dient minimaal 3m te bedragen.
• Hoofdgebouw kan bouwdiepte hebben van maximaal 17m op het gelijkvloers en 12m op verdieping.
• maximaal 2 volwaardige bouwlagen toegelaten.
• Dakvorm is vrij.
• Vrijstaande bijgebouwen toegelaten met beperkte hoogte en maximale oppervlakte gelijk aan 25% van achtertuinzone, en met absoluut maximum 100m².
Afwijkingen ten opzichte van algemene visie kunnen beoordeeld worden op basis van een (voor)ontwerp.

Algemene informatie

  • Vrij vanafBij de akte
  • PandtypeGronden

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster684m2

Financiële gegevens

  • Kadastraal inkomen te bepalen

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenWoongebied met landelijk karakter
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Uit de hand te koop

Gewenste prijs

160.000 €

Verkocht door de notaris WILSENS, CLEEREN & VERDUYN

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.

Bezoekgegevens

Na tel. afspraak notariaat 012/24.23.56

Virtueel bezoek

Ontdek het vastgoed tijdens een virtueel bezoek

Nu bezoeken