De websites van notaris.be/immo, worden beheerd door de vereniging zonder winstoogmerk Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (de “Beheerder”), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0409.357.321 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, 30-34 Bergstraat.

Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het bezoek- en gebruiksrecht van deze website door u (de “Gebruiker”).

 

1.    Diensten

 

De Gebruiker kan via de websites informatie krijgen over onroerende goederen die worden aangeboden. De Gebruiker kan hierbij op basis van verschillende parameters gebruik maken van een zoekfunctie. Ook de gegevens van de notaris kantoren kunnen door de Gebruiker worden opgezocht. De Gebruiker heeft eveneens de mogelijkheid om op elektronisch wijze contact op te nemen. Het geheel van deze functies wordt de “Diensten” genoemd.

De Beheerder heeft de mogelijkheid om bijkomende Diensten te voorzien.

 

2.    Beheer

 

De Beheerder kan de websites en/of de Diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk onderbreken voor onderhoud en/of preventieve, corrigerende of adaptieve aanpassingen. Voor zover mogelijk wordt elke onderbreking op de websites gemeld.

De Beheerder zal alle redelijke middelen inzetten om de continuïteit van de toegang tot de websites en de Diensten te waarborgen.

De Beheerder zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de websites en de Diensten vrij zijn van aanvallen, virussen, hacking of andere beveiligingsinbreuken.

Gegevens die de Gebruiker zelf ingeeft, kunnen door de Beheerder worden gebruikt en doorgegeven om de Dienst(en) te kunnen uitvoeren.

 

3.    Gebruik

 

De Gebruiker mag deze websites en de Diensten uitsluitend gebruiken voor doeleinden die door deze Voorwaarden en de geldende wet- en regelgeving zijn toegestaan.

De Gebruiker onthoudt zich van:
•    Het gebruiken of delen van informatie of gegevens die niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, bedreigend, beledigend, oneerlijk, kleinerend, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn;
•    Het gebruiken of delen van gegevens om de werking of de beveiliging van de websites en/of de Diensten of de achterliggende systemen te onderbreken, te belemmeren of te beperken;
•    Elke actie te ondernemen die in strijd is met de Voorwaarden of die een verstorend effect heeft op andere gebruikers;
•    De rechten van de Beheerder of derden te schaden;
•    Het reproduceren, kopiëren, gebruiken of op enigerlei wijze exploiteren van (de inhoud van de) websites en/of de Diensten om commerciële redenen.

Wanneer de Gebruiker kennis krijgt van een dergelijk feit, zal hij/zij/die de Beheerder daarvan op de hoogte stellen.

Bij de doorverwijzing naar andere websites kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden gelden, die de Gebruiker daar dient te aanvaarden.

De Beheerder kan beperkingen opleggen om de risico's van onjuist of overmatig gebruik van de websites of de Diensten te beperken.

De Beheerder behoudt zich het recht voor om een Gebruiker die de Voorwaarden niet respecteert, de toegang tot de Diensten (tijdelijk) te ontzeggen.

 

4.    Intellectuele eigendomsrechten

 

De Beheerder is en blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten omtrent de websites, en de daarin geleverde Diensten. Deze intellectuele eigendomsrechten strekken zich uit tot alle informatie, grafische materialen en vormgeving, merken, logo’s, (programmeer)codes, databases en andere gegevens op de websites of voor de Diensten.

Indien er verwezen wordt naar of gebruik gemaakt wordt van intellectuele eigendomsrechten van derde partijen, blijven deze  eigendom van deze partijen.

De Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van zijn/haar/hun persoonlijk gebruik van de websites en de Diensten. Elk ander gebruik is strikt verboden.

 

5.    Aansprakelijkheid

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle verplichtingen van de Beheerder middelenverbintenissen.

De Beheerder is niet gemachtigd om enige overeenkomst te sluiten met de Gebruiker over de inhoud die door derden op de websites wordt geplaatst of bezorgd.

De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die door derden wordt geplaatst of bezorgd en is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid hiervan.

De Beheerder is tevens niet aansprakelijk voor (hyper)links naar derden of naar websites van derden of hun inhoud.

De aansprakelijkheid van de Beheerder wordt, waar wettelijk toegestaan, beperkt tot de rechtstreekse geleden schade.

 

6.    Helpdesk, klachten en meldingen

 

De Gebruiker kan eventuele vragen aan de helpdeskafdeling van de Beheerder stellen.

Meldingen en klachten kunnen bij de Beheerder op één van de adressen worden ingediend: Fednot@fednot.be of brief naar Fednot vzw, Bergstraat 30-34 te 1000 Brussel

 

7.    Algemene bepalingen

 

Indien een bepaling (of een deel daarvan) van de Voorwaarden niet afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige (delen van de bepaling en de andere) bepalingen van de Voorwaarden. De betreffende bepaling (of een deel daarvan) zal, voor zover mogelijk, worden gereduceerd tot wat wettelijk is toegestaan.

Indien een partij een recht of bepaling van de Voorwaarden niet uitoefent of handhaaft, mag dit niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van dit recht of bepaling of van andere rechten of bepalingen.

De Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, dat alle aspecten er van regelt.

Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden en/of de Diensten dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van Brussel, tenzij de wet een andere dwingende bevoegdheidsregel oplegt.